Regulamentul campaniei promotionale

Toamna asta ia creditul Mobilo si primesti un Voucher cadou Emag de pana la 2000 Lei. Am pus la bataie 6 Vouchere Emag in valoare de 5000 lei pentru clientii Mobilo care acceseaza orice tip de credit. Vezi regulamentul mai jos:

 

Articolul 1

Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei.

 1. Societatea MOBILO FINANCE IFN SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Lanariei nr. 77, etaj 1, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5340/2015, Cod Unic de Inregistrare 34457440, atribut fiscal RO, avand numarul de operator de date cu caracter personal in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal 2447, denumita in continuare “Mobilo” sau “Organizatorul”, lanseaza campania promoționala numita “PROMObilo Days”, numita in continuare „Campania”)
 2. Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament oficial”).
 3. Regulamentul oficial este pus la dispoziţie în mod gratuit la solicitarea oricărei persoane interesate la numărul de telefon 0314.100.100, pe pagina de Facebook a Organizatorului sau la adresa de internet: mobilocredit.ro
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării publice prealabile a modificării.

 

Articolul 2

Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei

 1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României.
 2. Prezenta Campanie se desfăşoară conform prezentului Regulament.
 3. Campania va fi lansată la data de 14.10.2021 ora 00:00 şi va dura până la 14.11.2021 ora 23:59.
 4. Toate câştigurile Campaniei trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de către Organizator.

 

Articolul 3

Dreptul de participare

 1. La Campanie participă persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de participare:
  • au cetăţenie română şi domiciliul/reşedinţa stabil/ă în România (denumite în continuare „Participanţi”);
  • înregistrează o solicitare pentru împrumutul Mobilo (prin intermediul website-ului www.mobilocredit.ro) până la data de 14.11.2021 inclusiv;
  • îndeplinesc condițiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum de către Organizator;
  • încheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum;

 

 1. Organizatorul își rezerva dreptul de a respinge solicitările de credit care nu îndeplinesc condițiile impuse de dispozițiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.
 2. La Campanie nu pot participa angajaţii Organizatorului şi nici soţul/soţia ori rudele de gradul întâi şi doi ale acestora.
 3. Participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă.

 

Articolul 4

Procedura Campaniei

 1. În Campanie sunt înscriși în mod automat și gratuit toți clienții Organizatorului, persoane fizice, care îndeplinesc cumulativ condițiile menționate la punctul 1 de mai sus.
 2. Din cei înscriși în Campanie vor fi aleși 6 câștigători prin tragere la sorți pe random.org
 3. Tragerea la sorți va avea loc pe 15.11.2021 la ora 14:00, iar cei 6 (șase) câștigători vor fi anunțați prin SMS și Email pe adresa, respectiv numărul de telefon înscrise în momentul aplicării pe site-ul www.mobilocredit.ro .
 4. Premiul reprezintă un voucher electronic achiziționat de pe site-ul emag.ro după cum urmează:
  • 1 voucher în valoare de 2000 (două mii) RON
  • 1 voucher în valoare de 1000 (o mie) RON
  • 4 vouchere de 500 (cinci sute) RON

 

 Articolul 5

Datele cu caracter personal

 1. Prin participarea la Campanie, Participanții își dau acordul pentru ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorului, organizată pe durata Campaniei.
 2. Operatorul bazei de date este Organizatorul, înregistrat la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 2447.
 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea Campaniei și transmiterea ulterioară ocazională de oferte, mesaje publicitare și de marketing, precum și alte informații diverse, conform Legii nr.677/2001.
 4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.

 

Articolul 6

Încetarea înainte de termen a Campaniei

 1. Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința lui, de a continua Campania.
 2. Situațiilor avute în vedere de alineatul precedent le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al unei instanțe judecătorești sau al altei autorități publice competente.
 3. În situațiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este ținut de nicio obligație către Participanții la Campanie, după cum nu este ținut de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

Articolul 7

Responsabilitate. Taxe  

 1. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl plătească în numele Participanților.
 2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant care nu respectă condițiile de validitate prevăzute in prezentul Regulament oficial, dacă acordarea premiului s-a făcut în urma inducerii în eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage răspunderea personală a câștigătorului în mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum și pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptățiți la câștigarea premiilor.
 3. Prin participarea la Campanie, Participanții acceptă și sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial și își asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârșite în legătură cu Campania.

 

Articolul 8

Litigiile și legea aplicabilă

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul București în conformitate cu dreptul comun.
 2. Legea aplicabilă este legea română.

 

Articolul 9

Dispoziții finale

 1. La cererea scrisă a Participantului, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, Mobilo Finance I.F.N. S.A. se obligă:
 • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
 1. Pentru obținerea de informații suplimentare, Participanții pot suna la telefon 100.100.
 2. Eventualele contestații vor fi luate în considerație până la data de 10.12.2021 (inclusiv). Orice contestații sosite după această dată, nu vor fi luate în considerare.

Noutăți

Cauți ceva anume?