Regulamentul campaniei promotionale - Black Friday cu Mobilo

Articolul 1

Organizatorul

 1. Societatea MOBILO FINANCE IFN SA, cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Strada Vulturilor nr. 98, Unitate Vest, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5340/2015, Cod Unic de Inregistrare 34457440, atribut fiscal RO, avand numarul de operator de date cu caracter personal in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal 2447, denumita in continuare “Mobilo” sau “Organizatorul”, lanseaza campania promotionala numita “PROMObilo Days – Black Friday cu Mobilo ” (numita in continuare „Campania”).
 2. Decizia de derulare a Campaniei, ce va avea loc potrivit regulilor stabilite prin prezentul Regulament oficial, este finala si obligatorie pentru Participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul oficial, dar nu inainte de a anunta publicul in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
 3. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si legislatiei aplicabile.

Articolul 2

Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

 1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
 2. Prezenta Campanie se desfasoara conform prezentului Regulament oficial.
 3. Campania va fi lansata la data de 20.10.2022 ora 00:00 si va dura pana la data de 10.11.2022, ora 23:59, inclusiv („Perioada Campaniei”).
 4. Toate castigurile Campaniei trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile acestui Regulament oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

Articolul 3

Dreptul de participare

 1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice (denumite in continuare „Participanti”) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de participare:
  • au cetatenie romana si domiciliul/resedinta stabil/a in Romania;
  • inregistreaza o solicitare pentru imprumutul Mobilo (prin intermediul website-ului www.mobilocredit.ro) pana la data de 10.11.2022, inclusiv;
  • indeplinesc conditiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum de catre Organizator;
  • incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum in Perioada Campaniei. Cesiunile si rescadentarile nu fac obiectul Campaniei incheiate in aceasta perioada si nu vor fi considerate contracte incheiate in Perioada Campaniei.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de credit care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.

Articolul 4

Conditiile de participare la Campanie si mecanismul acesteia

 1. Vor participa la Campanie, respectiv vor fi inscrisi la tragerea la sorti, clientii Mobilo mentionati la Articolul 3, care indeplinesc cumulativ conditiile detaliate la Articolul 3 de mai sus, dupa cum urmeaza: titularul de contract(e) de credit incheiat(e) in Perioada Campaniei va fi inscris o singura data la tragerea la sorti, chiar daca a incheiat cu Mobilo mai multe contracte de credit.
 2. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si nici sotul/sotia ori rudele de gradul intai si doi ale acestora.
 3. In Campanie sunt inscrisi in mod automat si gratuit toti clientii Organizatorului, persoane fizice, care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la Articolul 3 de mai sus.
 4. Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta.

 

Articolul 5

Premiile oferite in cadrul Campaniei. Tragerea la sorti, acordarea si anuntarea premiilor 

 1. Premiul din cadrul prezentei Campanii va fi oferit prin tragere la sorti si consta in 4 vouchere electronice in valoare de 500 RON (cinci sute RON) achizitionate de pe site-ul emag.ro.(”Premiile”)
 2. Din randul Participatilor inscrisi in Campanie vor fi alesi 4 (patru) castigatori ai premiilor prin tragerea la sorti ce se va efectua pe cale electronica, respectiv pe random.org. Tragerea la sorti va avea loc in data de 11 Noiembrie 2022 la ora 14:00 dintre inregistrarile validate conform prezentului Regulament oficial.
 3. Castigatorul va fi anuntat de Organizator prin SMS si Email la adresa si, respectiv, numarul de telefon furnizate acestuia din urma in momentul aplicarii pe site-ul mobilocredit.ro in termen de 2 zile lucratoare de la data extragerii. In situatia in care castigatorul nu va revendica premiul in termen de 15 zile lucratoare de la data informarii de catre Organizator despre faptul ca a fost desemnat castigatorul Campaniei, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul.
 4. Premiul nerevendicat va ramane la dispozitia Organizatorului.
 5. Orice eroare cu privire la datele furnizate de catre castigator nu atrage raspunderea Organizatorului Campaniei. Pe cale de consecinta, acesta din urma nu are niciun fel de obligatie de acordare a premiului in conditiile descrise mai sus, in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si anuntarii castigatorului.
 6. Câștigătorii înțeleg faptul că Premiile acordate sunt personale și nu pot fi cesionate sau cedate sub orice formă unei alte persoane, nici nu pot fi înlocuite sau schimbate cu alt Premiu de orice valoare, pentru orice motiv, inclusiv în cazul pierderii sau furtului.

Articolul 6

Responsabilitate. Taxe si impozite

 1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare sau de alta natura legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina exclusiva a persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze in numele castigatorului.
 2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acordarea premiului catre un Participant care nu respecta conditiile de validitate prevazute in prezentul Regulament oficial, daca acordarea premiului s-a facut in urma inducerii in eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage raspunderea personala a castigatorului (penala si civila) pentru toate si oricare pagube aduse imaginii Organizatorului, precum si pentru eventualele prejudiciile pe care cei care ar fi fost indreptatiti la castigarea premiului le-ar putea suferi.
 3. Prin participarea la Campanie, Participantii accepta si sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial si isi asuma responsabilitatea pentru faptele lor savarsite in legatura cu Campania.

Articolul 7

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie sunt prelucrate de Mobilo Finance IFN SA in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si legislatia subsecventa, precum si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile detaliate in prezentul Regulament. 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
  1. organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiului castigatorului;
  2. utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorului;
  3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
  4. prelucrari automate, inclusiv profilare;
  5. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorului si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
  6. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobilo in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
  7. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiului;
  8. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
  9. activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului).
 2. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorul isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiul oferit.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

 1. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
  1. Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
  2. Altor societati din Grup;
  3. Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
  4. Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
  5. Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

 

Durata de pastrare a datelor  

 1. Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
 2. Cu titlu de exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorului pentru care Mobilo are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile. 

Drepturile persoanelor vizate

 1. Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
  2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
  3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
   • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
   • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
   • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
   • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
  4. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
  5. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
   • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
   • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
   • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
   • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
  6. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic;
  7. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor, respectiv la urmatoarele coordonate de contact: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Str. Gral. Ion Emanoil Florescu nr. 1, Sector 3, Bucuresti; fax: (+)4021.315.52.27; e-mail: onpcsb@onpcsb.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.
 2. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la lit. a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Bucuresti, Sector 3, Strada Vulturilor nr. 98, Unitate Vest, Etaj 7

E-mail: office@mobilocredit.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Articolul 8

Incetarea inainte de termen a Campaniei

 1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora ori caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Campania.
 2. Situatiilor avute in vedere de alineatul precedent le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante judecatoresti sau al altei autoritati publice competente.
 3. In situatiile avute in vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie fata de Participantii la Campanie, dupa cum nu va fi tinut de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Articolul 9

Litigiile si legea aplicabila

 1. Eventualele contestatii privind modul de acordare a Premilor si de desfasurare a Campaniei se pot formula si depune pana la data de 10.12.2022, la adresa: Bucureşti, Sector 3, Strada Vulturilor nr. 98, Unitate Vest, Etaj 7 sau pe adresa de e-mail office@mobilocredit.ro . Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
 2. Contestațiile și/sau orice solicitare prin care se reclamă aspecte privitoare la prezentul Regulament trebuie să fie făcute în scris și să cuprindă în mod obligatoriu: datele de identificare, motivele de fapt care stau la baza sesizării precum și orice alte informații/documente necesare soluționării cererii.
 3. Organizatorul va răspunde oricărei solicitări care îndeplinește criteriile de mai sus în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
 4. Legea aplicabila este legea romana.

Articolul 10

Dispozitii finale

 1. Regulamentul oficial este pus la dispozitie in mod gratuit la solicitarea oricarei persoane interesate la numarul de telefon 0314.100.100, pe pagina de Facebook a Organizatorului si/sau la adresa de internet: mobilocredit.ro.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
 3. Toti Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei.
 4. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Participantii pot suna la numerul de telefon 0314.100.100.
 5. Organizatorul nu va fi responsabil dacă, din orice motiv tehnic, este temporar imposibil să se folosească linia telefonică sau website-ul menționat în termenii de mai sus, prin care acesta poate participa la Campanie. În orice caz, răspunderea Organizatorului se va limita la fapte sau omisiuni ale faptelor de înșelăciune sau neglijență gravă și nu se va extinde în niciun caz la niciun eveniment fortuit sau de forță majoră care survine în persoana Organizatorului.

Noutăți

Cauți ceva anume?